Kulttuurikampus Turku toimii työryhmiensä kautta

Kulttuurikampus Turun operatiivinen johtoryhmä suunnittelee kampuksen toimintaa yhteistyössä neljän työryhmän kanssa, jotka toteuttavat käytännön toimia. Työryhmät ovat Tutkimus, Koulutus, Liiketoiminta ja Yhteistyö. Yhteistyö-ryhmän alla toimii myös Kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskus.

Tutkimus

Kulttuurikampus Turku kehittää tutkimusyhteistyötä, sisäistä ja ulkoista viestintää ja rakenteellista koordinaatiota. Kulttuurikampus Turku laatii tutkimusstrategian, joka huomioi laajasti alueen korkeakoulujen tarjonnan sekä yritysten ja yhteisöjen tutkimus- ja kehitystarpeita. Tutkimusaiheita tunnistetaan sekä tutkimuslähtöisesti että tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Jäsenien kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja hyödynnetään ja laajennetaan tavoitteellisesti.

Tavoitteena on

 • kartoittaa kulttuurista kestävyyttä edistäviä perus- ja soveltavan tutkimuksen painopistealueita korkeakouluissa
 • kehittää yhteistoimintaa sekä oppilaitosten välillä että yhdessä yritysten, kolmannen sektorin toimijoiden ja kaupungin kanssa
 • kehittää tutkimusinfrastruktuurin tehokkaampaa yhteiskäyttöä.

Tutkimus-työryhmän jäsenet

 • Sampo Ruoppila, Turun kaupunki / Turun yliopisto, työryhmän puheenjohtaja
 • Hannu Salmi, Turun yliopisto, työryhmän varapuheenjohtaja
 • Johannes Brusila, Åbo Akademi
 • Taina Erävaara, Turun ammattikorkeakoulu
 • Jarna Heinonen, Turun yliopisto
 • Marja-Liisa Helasvuo, Turun yliopisto
 • Pirita Juppi, Turun ammattikorkeakoulu
 • Marie-Sofie Lundström, Åbo Akademi
 • Jaakko Martikainen, Turun konservatorio
 • Pekka Vartiainen, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Koulutus-työryhmä

Kulttuurikampus Turku monipuolistaa, tiivistää ja uudistaa koulutusyhteistyötä, kuten ristiinopiskelua ja jatkuvaa oppimista. Se tuottaa uusia ja laadukkaita yhteisiä opintopolkuja ja -kokonaisuuksia opiskelijoille ja ammattilaisille. Mahdollisuutta opiskeluun laaja-alaisesti ja eri kielillä tuetaan ja projektialustoja haetaan aktiivisesti esimerkiksi yritys- ja järjestötyöstä sekä kaupunkikehittämisestä.

Kulttuurikampus Turku

 • osallistaa opiskelijoita ristiinopiskelun suunnittelemisessa ja toteuttamisessa esimerkiksi työpajoissa.
 • kokoaa yhteen kulttuurialan koulutustarjontaa asiakaslähtöisesti ja ajantasaiseen muotoon. 
 • tekee yhteistyötä Opiskelijakaupunki Turun kanssa esimerkiksi osallistumalla Study in Turku -messuille

Koulutus-työryhmän jäsenet

 • Minna Maijala, Turun yliopisto, työryhmän puheenjohtaja
 • Eero Linjama, Turun ammattikorkeakoulu, työryhmän varapuheenjohtaja
 • Peter Nynäs, Åbo Akademi
 • Inka-Maria Nyman, Åbo Akademi
 • Markus Hatakka, Turun ammattikorkeakoulu
 • Paula Kostia, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Jaana Luuppala, Turun konservatorio
 • Kari Pohjola, Turun kaupunki
 • Anssi Kaisti, Turun kaupunki

Liiketoiminta

Kulttuurikampus Turku edistää opiskelijoiden ja ammattilaisten liiketoimintaosaamista ja yrittäjyyttä sekä uusien ansainta- ja liiketoimintamallien syntymistä ja kehittymistä. Kulttuurikampus Turku kokoaa ja uudistaa kulttuurialan yritys- ja innovaatiopalveluja ja vahvistaa niiden saatavuutta. Se tukee luovien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden syntymistä ja niiden hyödyntämistä myös muilla toimialoilla. 

Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena Turkuun syntyy monitieteinen ja -taiteinen kulttuurialan osaamis- ja innovaatiokeskittymä. 

Tavoitteena on

 • kartoittaa yritysyhteistyön tilanne tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
 • uudistaa yritys- ja innovaatiopalveluja (neuvonta- ja kasvupalvelut)
 • suunnitella uusia keinoja kannattavien kulttuuri- ja luovien alojen yritysten syntymiseksi ja kansainvälistämiseksi.

Liiketoiminta-työryhmän jäsenet

 • Anna Kivinen, Turun kaupunki, työryhmän puheenjohtaja
 • Teija Raninen, Turku Science Park Oy, työryhmän varapuheenjohtaja
 • Kirsi Peura, Turun yliopisto
 • Juulia Räikkönen, Turun yliopisto
 • Johanna Lindström, Åbo Akademi
 • Samuel Raunio, Turun ammattikorkeakoulu
 • Jani Pihlajamaa, Turun ammattikorkeakoulu
 • Markus Suomi, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Pasi Lyysaari, Turun konservatorio
 • Petteri Järvi, Turun kaupunki

Yhteistyö

Kulttuurikampus Turku lisää kulttuurialan monitoimijaista yhteistyötä ja yhteiskehittämistä Turun seudun korkeakoulujen, yritysten, kolmannen sektorin ja julkisten toimijoiden välille. Yhteistyön tavoitteena on nostaa kulttuurialan koulutusten vetovoimaa, vahvistaa tutkimusta sekä taiteellista toimintaa ja tukea Turun seudun kehittymistä elävänä, kansainvälisesti tunnettuna ja monipuolisena kulttuurin keskuksena. Luomme yhteyksiä taiteen ja tieteen vuoropuhelulle.

Yhteistyö eri toimijoiden kesken lisää kulttuuritilojen hyödynnettävyyttä, tehostaa viestintää ja edunvalvontaa sekä kasvattaa kulttuurialan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yhteisellä viestinnällä tuodaan esiin Kulttuurikampuksen toimijoiden yhteistapahtumia, yhteisiä hankkeita, opiskelumahdollisuuksia ja alueen rikasta taide- ja kulttuuritarjontaa. Viestinnässä painopiste on Kulttuurikampuksen toimijoiden yhteistyössä. Kulttuurikampus Turku tekee aktiivista ja monialaista työelämäyhteistyötä alueen kolmannen sektorin toimijoiden ja kulttuurilaitosten kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään poikkialaisesti siten, että taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia osataan hyödyntää yhä enemmän erilaisissa organisaatioissa ja yhteiskunnan eri sektoreilla.

Kulttuurikampuksen Yhteistyö ja palvelut -työryhmä kokoontuu säännöllisesti. Kuulemme mielellämme eri toimijoiden yhteistyötarpeista ja ideoista sekä tutustumme kulttuurialan kehittämisestä kiinnostuneisiin toimijoihin ja opiskelijayhteistyöhön. Kehitämme Kulttuurikampuksen yhteistä viestintää ja yhteistyötä Turun Teknologiakampuksen ja Turun Terveyskampuksen kanssa.

Yhteistyö-ryhmän jäsenet

 • Tuija Alihaanperä, Keskustan kehittämisen kärkihanke, Turun kaupunki, työryhmän puheenjohtaja
 • Katri Kaalikoski, Humanistinen ammattikorkeakoulu, työryhmän varapuheenjohtaja
 • Timo Tanskanen, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, työryhmän varapuheenjohtaja
 • Anna-Mari Rosenlöf, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia
 • Måns Broo, Åbo Akademi
 • Anne Heimo, Humanistinen tiedekunta, Turun yliopisto
 • Sanna Hernelahti, Kirjastopalvelut, Turun kaupunki
 • Ruth Illman, Donner-instituutti, Åbo Akademin säätiö
 • Anssi Kaisti, Opiskelijakaupunki Turku, Turun kaupunki
 • Pasi Lyysaari, Turun konservatorio
 • Sofia Sjö, Donner-instituutti, Åbo Akademin säätiö
 • Henna Ylänen, Turun museokeskus, Turun kaupunki
 • Niina Niemi-Nagy, Vapaa-ajan palvelut, Turun kaupunki

Kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskus

Kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskus tiivistää ja edistää alueellista korkeakouluyhteistyötä sekä tutkimuksen, koulutuksen ja työelämän kehittämistä kulttuurihyvinvointialalla. Kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskus on osa Kulttuurikampus ja Terveyskampus Turku -yhteistyötä. Osaamiskeskuksen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää kulttuuri- ja taidealojen, sote-alojen, kasvatus- ja nuorisoalojen osaamista kulttuurihyvinvointialalla sekä kulttuurihyvinvointipalveluiden tuottamisessa.

Kulttuurihyvinvoinnin osaamiskeskus

 • edistää kulttuurihyvinvointialan toimintaedellytyksiä
 • vakiinnuttaa kulttuurihyvinvointiin liittyviä hyviä toimintoja
 • vahvistaa kulttuurihyvinvoinnin tunnistamista osana asukkaiden hyvinvointia
 • luo uutta poikkialaista koulutus-, työelämä- ja tutkimusyhteistyötä
 • mahdollistaa erilaisten rahoitusten hyödyntämisen sekä luo uusia kumppanuuksia ja kansainvälistä yhteistyötä
 • kehittää monialaista osaamista ja opintokokonaisuuksia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi
 • lisää kulttuurihyvinvointitoiminnan määrää Turussa
 • kehittää kulttuurin mahdollisuuksia hyödyntäviä hyvinvointipalveluita ja uutta liiketoimintaa sekä yrittäjyyttä.

Osaamiskeskuksen työryhmään kuuluvat:

 • Anna-Mari Rosenlöf, kulttuurihyvinvoinnin erityisasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja
 • Liisa Hämäläinen, kulttuurikoordinaattori, Turun kaupunki
 • Juha Järvinen, rehtori, Turun konservatorio ja musiikkiopisto
 • Liisa Laitinen, kulttuurihyvinvoinnin asiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu
 • Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, kulttuurihyvinvoinnin yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
 • Irina Niemimäki, kulttuurikoordinaattori, Turun kaupunki
 • Oona Tikkaoja, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Päivi Kosonen, dosentti, ma. yliopisto-opettaja, Turun yliopisto
 • Heli Vaartio-Rajalin, gerontologisen hoidon apulaisprofessori, Åbo Akademi

Mitä kulttuurihyvinvointi on?

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa.

Olemme avoimia yhteistyölle!

Ota yhteyttä: Anna-Mari Rosenlöf, anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi, 050 598 5257